Ekipi ynë profesional do t’ju mundësojë trajtim më të sigurt dhe më efikas në luftën kundër kancerit. Na lejoni të jemi mbështetja juaj dhe sëbashku të krijojmë një botë të re të shpresës, besimit dhe dashurisë ndaj jetës.

 

TË JETUARIT ME KANCER

REZERVIM ONLINE

 

EKIPI 
Spitali klinik ‘Acibadem Sistina’posedon një ekip shumë profesional me përvojë të gjërë në të gjitha fushat e mjekësisë. Përvoja shumë vjeçare shoqëruar me pajisjet më të larta mjekësore, jep siguri dhe besim tek pacientët, numri i të cilëve rritet çdo ditë.

Lexo më tepër

Frymë e re e shpresës për pacientët në shërimin e tumorit, të cilët nuk mund të shërohen me radioterapi standarde, tumore të cilat kërkojnë operacion të komplikuar ose nuk mund të operohen.

Çfarë është CyberKnife?

CyberKnife i njohur si operacioni i parë dhe i vetëm radiosistem-robo­tik në botë, i cili mjekon çfarëdo tipi të kancerit në gjithë trupin me saktësi të lartë të ndjeshme, bile edhe në kuadër të milimetrit. Me këtë sistem, rajonet kancerogjene në tru ose në trup mund të trajtohen me doza të larta, me për­dorimin e rrezeve të fokusuara radi­ologjike. Përveç kësaj, indet normale janë të mbrojtura në nivel të lartë nga efektet e padëshiruara të rrezatimit. Aparati për trajtim, i cili përdor te­knologji të kontrolluar robot-teknolog­ji, rrotullohet rreth pacientit dhe kryen trajtim me rrezatim prej qindra kën­deve. CyberKnife përbëhet prej nënsist­emeve, të cilat kanë teknologji shumë të avancuar. CyberKnife, i cili ka aftë­si ta caktojë vendin e tumorit, duke iu falënderuar sistemit shumë të sofisti­kuar për diagnostifikim, paraqet ro­bot-sistem kompjuterik të kontrolluar me saktësi të madhe për pozicionimin e pacientit. Të gjitha këto sisteme e ndi­hmojnë trajtimin e tumorit me saktësi të madhe. CyberKnife kryesisht para­qet akcelerator linear të avancuar, të vendosur në robotë, të cilët përdoren në sektorin industrial. Përveç mundë­sisë që të mjekojë rajone kancerogjene në tru ose në trup, veçanërisht ato që nuk kanë qasje për doza të larta; me përdorimin e rrezeve të fokusuara radi­otive, ai gjithashtu paraqet edhe aparat për radiooperacion stereotaktik (SRS), i cili mundëson mbrojtje maksimale për indet e shëndosha. Aparati për radio­operacion sterotaktik (SRS) mundëson trajtim të lokacionit specifik të target­uar me ndihmën e 3D-koordinatave saktë të caktuara. Me ndihmën e tij vjen deri te shkatërrimi i plotë i tumorit në një sesion të vetëm, përmes dozave të larta të rrezatimit. Në rast se kjo tera­pi aplikohet në më shumë se një sesion (kryesisht 3-5 sesione), aplikohet si ra­dioterapi sterotaktike (SRT). 

 

Për cilat tipa të karcinomit përdoret CyberKnife?

•Tumore në tru
•Karcinomi në mushkëri
•Karcinomi në mushkëri dhe në mëlçi
•Për tumore të ndryshëm
•Për tumore që paraqiten përsëri, për rajonet që tashmë janë rrezatuar

Cilat janë përparësitë e CyberKnife?

•Me CyberKnife pacientët me kancer fitojnë metodë të re dhe me saktësi të madhe të mjekimit. Metoda e SRS/SRT llogaritet si ideal për lezit të cilat nuk janë operative, të vogla dhe me qasje të vështirë.
•CyberKnife është metodë alternative për operacion. Nuk kërkon opera¬cion kirurgjik.
•U mundëson pacientëve alternativë në mjekimin e tumoreve, të cilët kërkojnë operacion të komplikuar ose nuk mund të operohen.
•Trajtimi bëhet me saktësi të madhe në kuadër të një milimetri, me çka minimizohet dëmtimi mbi indet e shëndosha rreth tumorit.
•Ofron mundësi për mjekim afatsh¬kurtër me vetëm 1-5 sesione.
•Trajtimi bëhet me monitorim të tumorit dhe lëvizjet e pacientit në kohën reale me ndihmën e sistemit për udhëhiqje dhe me robot-te¬knologji të kontrolluar me kompjut¬er. Me këtë mund të identifikohen dhe të trajtohen ndryshimet spon¬tane, të cilat paraqiten gjatë terapisë.
•CyberKnife mundëson fiksim të saktë dhe rrezatim, njëkohësisht me monitorim të frymëmarrjes së pa¬cientit dhe zhvendosjen e tumorit.
•Në të njëjtën kohë mund të trajtohen disa tumore.
•Nuk nevojitet anestezion për terap¬inë dhe pacientët nuk ndjejnë dhim¬bje gjatë trajtimit.
•Gjatë trajtimit përdoren maska plas¬tike që treten në ujë dhe krevate special, në vend të metodave të cilat përdoren për mobilizim të kokës ose trupit të pacientit.
•Për terapinë me CyberKnife, pa¬cientët nuk kanë nevojë që të hospi¬talizohen. Ata mund të kthehen në jetën normale dhe vendeve të tyre të punës menjëherë pas terapisë.
•Planifikimi i mjekimit bëhet përmes punës ekipore ndër-disiplinore
•Planifikimi i mjekimit bëhet përmes punës ekipore ndër-disiplinore.

 

LAJME TË MIRA

Përdoret për tumore në tru dhe për tipa tjera të kancerit.

Përveç tumoreve të trurit, Cy­berKnife gjithashtu përdoret në tra­jtimin e tumoreve beninj dhe malinj në të gjitha pjesët e trupit. Varësisht nga pacienti, mund të aplikohen një deri në pesë sesione. Në terapitë me një sesion, aplikohet si radiotera­pi stereotaktike (terapi radiologjike me doza të larta). Në terapitë me më shumë se një sesion, aplikohet si ra­dioterapi stereotaktike. Shkaku pse përdoret termi radioterapi është fak­ti se kjo metodë ka zëvendësuar një numër të madh të operacioneve dhe paraqet procedurë kirurgjike të real­izuar pa skalpel dhe pa gjakderdhje.

.

 

NEWS & EVENTS

Rezonanca magnetike 3 Tesla do të sjellë një epokë të re në diagnostikim, Dr. Dushko Mihajlloski

Investimi në aparatin më bashkëkohor për rezonancë magnetike 3 Tesla, është edhe një konfirmim i cili tregon që “Acibadem Sistina” është lider në… Read More

MRI 3 Tesla - Një epokë e re në diagnostikim

MRI 3 Tesla është aparati më bashkëkohor për rezonancë magnetike, i cili gjendet për herë…

Radiokirurgjia e aparatit revolucionar TRILOGY vetëm në "Acibadem Sistina"

Radiokirurgjia është një lloj i terapisë rrezatuese që përdoret për trajtimin e tumoreve,…

TESTIMONIALS

Humanizmi është shenja mbrojtëse për “Acibadem Sistina”

source: Hello Magazin Të gjithë e adhurojnë, i mahniten dhe e duan. Por, kur do ta njoftoni personalisht menjëherë do ta kuptoni se pse. Thjesht j… Read More

Language