Ekipi ynë profesional do t’ju mundësojë trajtim më të sigurt dhe më efikas në luftën kundër kancerit. Na lejoni të jemi mbështetja juaj dhe sëbashku të krijojmë një botë të re të shpresës, besimit dhe dashurisë ndaj jetës.

 

TË JETUARIT ME KANCER

REZERVIM ONLINE

 

EKIPI 
Spitali klinik ‘Acibadem Sistina’posedon një ekip shumë profesional me përvojë të gjërë në të gjitha fushat e mjekësisë. Përvoja shumë vjeçare shoqëruar me pajisjet më të larta mjekësore, jep siguri dhe besim tek pacientët, numri i të cilëve rritet çdo ditë.

Lexo më tepër

Platforma për grumbullimin e specialistëve nga degët e ndryshme mjekësore për mjekimin e kancerit. Shkalla e suksesit në mjekimin e kancerit përmirësohet përmes këshillave të përbërë nga ana e specialistëve të departamenteve, të cilët merren me mjekimin e pacientëve të cilët kanë kancer.

Cili është funksioni i këshillit për tumor?

Viteve të fundit aplikimi i këshillit u bë shumë i shpeshtë dhe me kalimin e kohës, këshillat për cilëndo sëmund­je, janë përbërë nga specialistë nga më shumë fusha. Poashtu, trajtimi i kan­cerit kërkon përfshirjen e më shumë specialistëve nga fusha të ndryshme. Gjatë mbledhjeve të mbajtura nga ana e këshillit të mjekëve, specialistë nga departamente, të cilët merren me pa­cientët me kancer, bashkë sjellin ven­dime lidhur me gjendjen momentale të pacientit, si dhe për mjekimin e tyre të mëtejshëm.

Diskutimi për pacientët me së­mundje malinje ka për qëllim të cakto­het qasja më adekuate për mjekimin e pacientëve. Fakti se për pacientin bise­dohet në mënyrën shumë disiplinore, luan rol të rëndësishëm në qasjen deri te informatat aktuale lidhur me mjekimin dhe ballafaqimin me sëmundjen..

Cilat përparësi këshillat ua ofrojnë pacientëve?

Këshilli u siguron një sërë përparë­sish pacientëve. Duke iu falënderuar këtij organi, pacientët nuk duhet t’i vizitojnë specialistët një nga një; të gjitha aspektet e sëmundjes janë hu­lumtuar, janë vlerësuar dhe vërtetuar. Kur veprohet në këtë mënyrë, pacientët ndjehen më të sigurt.

Si punojnë këshillat për të sëmurët me sëmundje malinje në spitalet e “Acibadem”?

Në qendrat për kancer pranë Gru­pacionit shëndetësor “Acibadem” di­agnoza dhe planifikimi për mjekimin sigurohen me anë të këshillit. Pacienti kontrollohet në mënyrë të hollësishme dhe në këtë mënyrë fiton zgjidhje më efikase për trajtimin e kancerit. Fillim­isht bëhen përgatitjet preliminare për rastet që do të parashtrohen, e pastaj takohet këshilli me specialistë, të cilët mund t’i përgjigjen atyre rasteve. Më e rëndësishme është se procesi i vendim­marrjes së përbashkët siguron ndarjen e përgjegjësisë. Qasja e këtillë shumë disiplinore e rritë shkallën e suksesit në trajtimin e kancerit.

 

NEWS & EVENTS

Rezonanca magnetike 3 Tesla do të sjellë një epokë të re në diagnostikim, Dr. Dushko Mihajlloski

Investimi në aparatin më bashkëkohor për rezonancë magnetike 3 Tesla, është edhe një konfirmim i cili tregon që “Acibadem Sistina” është lider në… Read More

MRI 3 Tesla - Një epokë e re në diagnostikim

MRI 3 Tesla është aparati më bashkëkohor për rezonancë magnetike, i cili gjendet për herë…

Radiokirurgjia e aparatit revolucionar TRILOGY vetëm në "Acibadem Sistina"

Radiokirurgjia është një lloj i terapisë rrezatuese që përdoret për trajtimin e tumoreve,…

TESTIMONIALS

Humanizmi është shenja mbrojtëse për “Acibadem Sistina”

source: Hello Magazin Të gjithë e adhurojnë, i mahniten dhe e duan. Por, kur do ta njoftoni personalisht menjëherë do ta kuptoni se pse. Thjesht j… Read More

Language