Radioterapıja

Radiološka onkologija podrazumeva upotrebu jonizirajućih zraka u tretmanu pacijenta sa kancerom, kao i ispitivanja na ovom polju. Radiološka terapija ima dve oblasti aplikacije tretmana, i to radioterapiju i radiohirurgiju.

Radioterapıja (terapıja uz pomoć jonızırajućıh zraka)

Tehnološkı gledano, radioterapija je disciplina sa najvećim napretkom u zadnjim godinama. Zahvaljujući modernim tehnikama za zračenje i najsavremenijim tehnološkim aparatima dobijeni su uspešni rezultati u lečenju kanceroznih tkiva. U Centru za onkologiju i radioterapiju u “Adžibadem Sistini”, radioterapija se izvodi pomoću najmodernijeg akceleratora TRILOGY koji omogućuje brzi, precizan i efikasan tretman kancera,

Šta je radioterapija?

Radioterapija je definisana kao lečnje kanceroznog tkiva ili nekih nemalignih tumora uz pomoć zračenja. U javnosti je poznata kao radiološka terapija ili terapija uz pomoć jonizirajućih zraka. Zraci koji se koriste u radioterapiji imaju za cilj da spreče rast kanceroznih ćelija ili da ih unište. Radioterapija se često koristi u tretmanu kancera. Nakon dijagnoze, 60-80 procenata pacijenata sa kancerom ima potrebu za radioterapijom.

Kako se određuje metod lečenja?

Postoje mnogi faktori koji utiču na tretman. Glavni faktori su sledeći: tip, stadijum i lokalizacija malignog zaboljenja, kao i uzrast pacijenta i njegovo generalno zdravstveno stanje. Odluke o tretmanu se donose nakon procene od strane lekara iz različitih oblasti i svaki pacijent se ocenjuje pojedinačno. Zbog toga, čak i kada pacijenti sa kancerom imaju isti tip kancera, lečenje svakog pacijenta je planirano prema njegovom stanju.

Kako radioterapija utiče na pacijenta?

Zraci koji se koriste u radioterapiji deluju na jezgro kancerogenih ćelija. Kada je DNK u jezgru ćelija dovoljno oštećena, ćelije gube sposobnost deljenja. Kancer prestaje da raste i počinje se smanjivati, budući da se mrtve ćelije u kanceroznom tkivu ne regenerišu. Kao rezultat toga, mnoge vrste tumora se tretiraju uspešno. Visoka doza zračenja koja se koristi u toku sesija sa radioterapijom uništava ćelije ili sprečava njihovo umnožavanje. Budući da se ćelije tumora dele brže od normalnih, radioterapija uništava većinu ovih ćelija. Iako su i normalne ćelije pod dejstvom zračenja, one mogu zazdraviti u kraćem vremenskom periodu kao rezultat njihove smanjene osetljivosti i posebnih mehanizma za regeneraciju, koji nisu svojstveni za kancerozne ćelije. Sa druge strane, broj normalnih ćelija koje opkružuju tretirani region je milion puta veći od broja kanceroznih ćelija. Kako bi se zaštitile noramlne ćelije, ukupna doza zračenja je podeljena u manjim dozama koje se daju dnevno u specifičnom vremenskom periodu. Osim toga, lekari ulagaju dodatni napor kako bi zaštitili normalno tkivo i usmerili zračenje ka oboljenom regionu.

Radiohirurgija

Osnovnı cilj u radiohirurgiji, jednog od polja primene radiološke onkologije, je usmeravanje, tj. fokusiranje veoma visoko-energetskih zrakova ka oboljenom regionu tj. tumoru. Cilj je da se smanje ili unište kancerozne ćelije sa intenzivnim zracima, a da okolna zdrava tkiva ostanu zaštićena od štetnih efekata zračenja.

Primene radiohirurgije:

STEREOTAKTIČKA RADIOHIRURGIJA (SRS): SRS tretira moždane tumore uz pomoć preciznog prenošenja jednokratne visoke doze zračenja, nakon prethodno sprovedenog trodimenzionalnog planiranja zračnog tretmana. Upotreba IGRT u toku procesa je od vitalnog značaja za precizno sprovođenje tretmana.

STEREOTAKTIČKA RADIOTERAPIJA (SRT): Kad se SRS tretman radi u više od jedne sesije (obično 3-5 sesija), tretman se naziva stereotaktička radioterapija. Dva aparata koja se najčešće koriste u radiohirurgiji su: Gamma Knife i Cyber Knife.

NOVOSTI & DOGAĐAJI

Magnetna rezonanca 3 tesla donosi novu eru u dijagnostici, Dr. Dusko Mihajloski

Investicija u najsavremeniji aparat za magnetnu rezonancu 3 tesla je još jedna potvrda opredeljenja „Adžibadem Sistine“ da bude lider u regionu. Od… Read More

MRI 3 Tesla - NOVA ERA U DIJAGNOSTICI

MRI 3 Tesla predstavlja najsavremeniji aparat za magnetnu rezonancu, koji je za prvi put…

Radiohirurgija na revolucionarnom TRILOGY jedino u „Adžibadem Sistini“

Radiohirurgija je vrsta zračne terapije pomoću koje se tretiraju tumori, najčešće u…

SVEDOČANSTVA

Ljudskost je zaštitni znak „Adžibadem Sistine“

izvor: Hello Magazin Svi je obožavaju, dive joj se i vole je. Ali tek kad je lično upoznate shvatite zašto. Jednostavno vas začara svojom posebnom… Read More

ONLINE PRINTS

Click to view publications

Language